Ανεξάρτητος Συνεργάτης Deta-Elis Δημήτρης Τσιάνης © 2020 Σχεδιασμός ΕVM Technologies

DeVita BRT

Μοναδικές ιδιότητες της συσκευής BRT -Η μόνη φορητή συσκευή στον κόσμο ενδογενούς βιοσυντονισμού

-Με την αναστροφή (inversion) οι παθολογικές ταλαντώσεις εξαλείφονται

-Αποκαθιστά την κανονικότητα στο μεσέγχυμα (εξωκυττάριο matrix, ενδοκυττάριο matrix, ενδοπυρηνικό matrix)

-Εξοικονομεί ενέργεια και εξισορροπεί τον οργανισμό, οι αμυντικές δυνάμεις του οποίου ισχυροποιούνται

-Περιορίζει την φλεγμονή

-Αποδιοργανώνει τους παθογόνους μικροοργανισμούς

-Αποτελεί εξαιρετική συμπτωματική θεραπεία στην οξεία φάση των ασθενειών

-Αποφορτίζει σε ψυχοσωματικές εξάρσεις και επιβαρύνσεις

-Συντελεί καθοριστικά στην διακοπή καπνίσματος και στις διαδικασίες απεξάρτησης

Επιστροφή EN - DeVita BRT